Kupując klimatyzator z usługą montażową płacisz tylko 8% VAT zamiast 23
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAGRZEWNICE.COM.PL

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy „Nagrzewnice.com.pl” dostępny pod adresem https://nagrzewnice.com.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez „GREEN ELEPHANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Przeźmierowie (62-081), przy ul. Ogrodowej 9, NIP: 7812008389, REGON: 385949036, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000838706, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 2. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, ustanawia się na podstawie art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego https://nagrzewnice.com.pl/pol_m_INFORMACJE_Regulamin-253.html, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
 4. adres korespondencyjny: ul. Ogrodowa 9 , 62-081 Przeźmierowo;
 5. adres poczty elektronicznej: sklep@nagrzewnice.com.pl;
 6. telefon: 663-600-100 lub 616-796-790.
 7. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
 8. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://nagrzewnice.com.pl.
 9. Strona produktowa – strona w serwisie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
 10. Sprzedawca – „GREEN ELEPHANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Przeźmierowie (62-081), przy ul. Ogrodowej 9, NIP: 7812008389, REGON: 385949036, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000838706.
 11. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 12. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej (Umowy Sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające dla nich charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalność.
 13. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Przedsiębiorca indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 15. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczenia Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 16. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 17. Usługa - usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 18. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
 19. Produkt/Towar - rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie na Stronie produktowej, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 20. Towar z elementami cyfrowymi – oznacza Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie, np. smartwatch.
 21. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-book.
 22. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na:
 • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 1. Konto Klienta – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie Umów sprzedaży towaru,
 2. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
 3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 4. Formularz zwrotu – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający wszczęcie procedury zwrotu Towaru.
 5. Formularz reklamacji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie reklamacji.
 6. Opinia obsługi zamówienia lub opinia poszczególnych Towarów – subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane w formie gwiazdek od 1 do 5.
 7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,
 8. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.
 10. Podmiot realizujący płatność (operator płatności) - zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 11. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
 12. formularze zawarte w serwisie,
 13. poczta elektroniczna,
 14. kontakt telefoniczny,
 15. korespondencja pocztowa.
 16. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 17. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 18. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o funkcjonalnościach towarów z elementami cyfrowymi oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie produktu).
 19. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie produktu).
 20. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu niezgodności towaru z Umową Sprzedaży.
 21. Produkty oferowane w naszym serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany nie mają wpływu na treść praw nabytych przed wprowadzeniem tych zmian
 23. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Korzystanie z serwisu

 1. Warunkiem technicznym korzystania z funkcjonalności Sklepu jest posiadanie poprawnie działającego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Do korzystania ze strony https://nagrzewnice.com.pl w tym przeglądania asortymentu strony oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:
 3. komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 5. włączona obsługa Cookies i Java Script.
 6. W razie skorzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym przechowywaniu danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta
 8. Warunkiem korzystania z serwisu i rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu sklepu.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
 10. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 11. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
 12. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 13. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

§ 3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
 2. umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
 3. umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta Klienta,
 4. przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.
 5. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta Klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
 8. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 9. Założenie Konta Klienta („rejestracja”) odbywa się bezpłatnie za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m.in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta Klienta.
 10. Posiadanie Konta Klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym.
 11. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.
 12. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§ 4. Zamówienia i Umowa sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, wskazując tym samym preferowaną formę dostawy oraz płatności za zamawiany Produkt. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”. Przez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” Klient składa zamówienie
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 5. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 6. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

§ 5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. Sprzedawca wydaje Towar Klientowi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust 3 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
 6. Zamówienia wydawane są do dostawy Przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze. Koszty dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego.
 7. Z chwilą wydania Produktu Klientowi – przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Klient powinien również udokumentować powstałą szkodę w formie zdjęciowej, a następnie przesłać zdjęcia sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, termin na wysłanie zdjęć to 3 dni robocze. Po przekroczeniu tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 9. W Formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 10. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 11. W sytuacji wskazanej w ust. 10, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 12. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem https://nagrzewnice.com.pl/dostawa-towaru-cterms-pol-14.html.
 13. Umożliwiamy dostawę poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. W tej sytuacji koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie dla zamówienia.
 14. Sklep internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem (z płatnością na konto po dostawie). Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 15. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia w Formularzu zamówienia.
 16. Aktualnie dostępne sposoby płatności w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem https://nagrzewnice.com.pl/sposoby-platnosci-cterms-pol-17.html.
 17. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena zawiera podatek VAT (w aktualnej stawce) i nie obejmuje kosztów dostawy.
 18. Koszty dostawy zostaną dodane do ceny zamówionego Produktu w zależności od wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.
 19. Przed dokonaniem zamówienia, Klientowi wskazana będzie łączna kwota jaką będzie musiał uiścić w związku z dokonaniem zamówienia wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, w tym kosztami dostawy.
 20. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.
 21. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient powinien odebrać towar w terminie 14 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie, chyba że Klient dokonał przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, zapłaty przez system PayPal lub też wybrał płatność ratalną.
 22. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Formularz zwrotu dostępny jest na Stronie Sklepu internetowego https://nagrzewnice.com.pl/pol/_m_INFORMACJE_odstapienie-od-umowy-257.html.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Konsument może także odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W sytuacjach, gdy niezależnie od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, który wskaże Klient po wezwaniu go do przesłania numeru tego rachunku bankowego. W braku takiej możliwości zwrot należności nastąpi przekazem pocztowym.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 12. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 13. Towar należy dostarczyć na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 14. W razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, w odniesieniu do umów zawartych w Art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

§ 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży – procedura reklamacyjna

 1. W razie braku zgodności Produktu z zawartą Umową Sprzedaży, Klientowi będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za bark zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten wynosi dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
 4. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
 5. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 6. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 7. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
 8. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 9. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży.
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru;
 3. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas:
 4. dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
 5. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowy sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 6. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z ustępem powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 7. Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 8. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 6, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 5-8 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 5-8 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowani Towaru, jeżeli:
 12. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
 13. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).
 14. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 15. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, jak również Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wiązałoby się z nadmiernymi kosztami po stronie Sprzedawcy.
 16. Sprzedawca dokonuje wymiany lub naprawy Towaru w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Ocena w jakim czasie powinna nastąpić wymiana lub naprawa dokonywana jest na podstawie okoliczności konkretnej sprawy (takich jak np. rodzaj i dostępność reklamowanego towaru, możliwość wysyłki itp.).
 17. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca ponosi koszty wymiany lub naprawy towaru, w tym także koszt odebrania towaru objętego reklamacją, demontażu oraz ponownego montażu jeżeli towar został zamontowany przez Kupującego przed wykryciem wady.
 18. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 19. Sprzedawca odmówił Konsumentowi wymiany lub naprawy Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży;
 20. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w trybie określonym w ust. 11-14;
 21. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową;
 22. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków określonych w ust. 11-14;
 23. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 24. W razie złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny przez Konsumenta, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 25. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 26. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
 27. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 28. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 29. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@nagrzewnice.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 30. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 31. Sprzedający nie jest producentem towarów. Jeżeli towar objęty jest gwarancją Producenta lub Importera, ponoszą oni odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 32. Realizacja roszczeń gwarancyjnych nie wyklucza roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
 33. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej na adres sklep@nagrzewnice.com.pl. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 34. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 35. Reklamowany Towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Sprzedawca jest zobowiązany odebrać reklamowany Towar na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 36. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 37. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 38. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie. Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania
 39. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Aleje Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, https://poznan.wiig.gov.pl/.

§ 8. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres sklep@nagrzewnice.com.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik Regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres sklep@nagrzewnice.com.pl
 5. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 9. Umowy zawierane z przedsiębiorcami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Przedsiębiorca traci swoje uprawnienia jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn
 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§ 11. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 4. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.

§ 12. Opinie

 1. Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić na Stronie Sklepu internetowego poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia – Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww. Opinii.
 2. W ramach Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na Stronie Sklepu internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszczana jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym – oznaczana jest na Stronie Sklepu internetowego komentarzem „opinia potwierdzona zakupem”. Każda inna Opinia oznaczana jest jako „opinia niepotwierdzona zakupem”.
 5. Sprzedający może publikować Opinie dotyczące danego Towaru z innych swoich Sklepów internetowych.
 6. Sprzedający nie zmienia Opinii w zakresie ich treści ani przyznanych gwiazdek.
 7. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź w ramach Opinii. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywiście sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 9. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
 10. Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.
 11. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie.
 12. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania.
 13. Usunięcie Konta przez Klienta lub Opinii w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 4. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  a)z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
  b)ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 5. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 6. W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi sporów powstała nowa platforma http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Przez jej pośrednictwo można rozstrzygać wszelkie spory pomiędzy sprzedawcą, a kupującym. Umożliwi to rozwiązywanie konfliktów przez niezależny, powołany w tym celu organ.
 7. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Konsumenta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami spory rozstrzygać będzie sąd właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.

Każdy klimatyzator i pompa ciepła zakupiona u nas w sklepie wymaga montażu i uruchomienia przez autoryzowanego instalatora danej marki.

Kliknij tutaj i pobierz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

pixel